ما در این کارگاه:

*زبان انگلیسی* را به صورت *پروژه* ‌ای در موقعیت‌های واقعیِ شبیه‌سازی شده در قالب *بازی* اجرا می‌کنیم.

در طول دوره *کار گروهی* را بیشتر تمرین می‌کنیم.

با *تمرین‌های عملی*، آموزه‌ها را با *لذت* و شیرینی بیشتر در ذهن‌مان تثبیت می‌کنیم.