یوگا
یوگا ورزش جسم و جان است. حتما این مثل قدیمی را شنیده ای که عقل سالم در بدن سالم است. کودکان در صورتی می توانند رشد کامل و شادابی داشته باشند که بتوانند انرژی خود را به بهترین نحو تخلیه کنند، ورزش یوگا یکی از بهترین روش های ایجاد تعادل و هماهنگی بین بدن و ذهن است. تمرینات و تکنیک های یوگا از طریق بازی های گروهی و انفرادی در کلاس اجرا می شوند. مانند: سفر به جنگل، سفر به باغ گل، تن پوش لباس جادویی سلامتی، بازی سکوت، بازی اعتماد، بازی آیینه و … . دانش آموزان با انجام تمرینات برشمرده شده ضمن تخلیه صحیح انرژی خود، تمرین تمرکز را نیز انجام می دهند. این تمرینات در نهایت منجر به آرامش کلی دانش آموز و مخصوصا آرامش دانش آموز در فضای آموزشی شده و یادگیری را تسهیل می نماید.

فعالیت های مرتبط

زبان فرانسه

فناوری اطلاعات

قصه، حرکت، موسیقی

خوشنویسی

مهارت های ارتباطی در زندگی