هر چهارشنبه کوله‌هایمان را می‌بندیم و با دوستانمان به طبیعت *سفر* می‌کنیم.

با دقت بیشتری به پدیده‌ها می‌نگریم، *کشف* می‌کنیم و *لذت* می‌بریم.

با دوستی با *طبیعت*، شادی را بیشتر تجربه می‌کنیم.