قبلی
کتابخوانی
فعالیت‌های کتابخوانی مدرسه بهشت برین در سه حوزه برای دانش آموزان طراحی شده است:
حوزه اول مربوط به کلاس کتابخوانی است که در آن داستانی تعریف می‌شود و دانش آموزان در مورد آن به گفتگو می‌پردازند. در این فرآیند خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت گفتگو در جمع به صورت تدریجی افزایش می‌یابد، در ضمن علاقه به کتابخوانی و کشف استعداد بچه‌ها در این حیطه جزء اولویت‌های این کلاس می‌باشد.
در حوزه دوم دانش آموزان با انتخاب کتاب از کتابخانه کلاسی و مطالعه آن در طول هفته نتیجه را در دفتر کتابخوانی خود ثبت می‌کنند و بخشی از کتاب را در کلاس بازخوانی می‌نمایند.
حوزه سوم در پایان هر هفته داستانی همراه با فعالیتی طراحی شده در اختیار دانش آموزان قرار داده می‌شود تا به درک مطلب و سواد خواندن دانش آموزان کمک شود.

فعالیت‌های مرتبط