ما در این کارگاه:

*خلاقیت* مان را پرورش می‌دهیم.

توانمندی‌هایمان را از طریق *ساخت و ساز* با چوب رشد می‌دهیم.

کمک می‌کنیم *ایده‌های ناب* و *خودباوری* مان جوانه بزند.