قبلی

در این کارگاه: تاهنعته

. خلاقیت‌مان را پرورش می‌دهیم

. کمک می‌کنیم ایده‌های ناب و خودباوری‌مان جوانه بزند

. توانمندی‌هایمان را از طریق ساخت و ساز با چوب رشد می‌دهیم