ما در این کارگاه:

قدرت *ایده‌پردازی* مان را تقویت می‌کنیم.

یاد می‌گیریم چگونه قبل از اجرای هر پروژه‌ای، *تحقیق و آنالیز* کنیم.

یاد می‌گیریم با چه شیوه‌ای *ایده‌ی برتر* را *انتخاب* کنیم.

برای *عملی کردن* ایده‌هایمان با یکدیگر *مشارکت* می‌کنیم.