قبلی

شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم هژبری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فارسی
10:15 - 9:30
خانم بنویدی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
زبان
11:15 -10:30
خانم سلیمانی / خانم موسوی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
علوم
12:15 - 11:30
خانم حسنی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
علوم
13:30 - 12:45
خانم حسنی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
انشاء
14:30 - 13:45
خانم بنویدی
تفریح چهارم
14:45 - 14:30
آشپزخانه
مهارت
15:30 - 14:45
خانم خان میرزایی

یکشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم هژبری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم هژبری
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
زبان
11:15 - 10:30
خانم سلیمانی / خانم موسوی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
فارسی
12:15 - 11:30
خانم بنویدی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
هنر
13:30 - 12:45
خانم پدرام
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فرانسه
14:30 - 13:45
خانم پدرام
تعطیل
14:45 - 14:30
آشپزخانه
تعطیل
15:30 - 14:45
آشپزخانه
---

دوشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
علوم
9:15 - 8:30
خانم حسنی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
علوم
10:15 - 9:30
خانم حسنی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
زبان
11:15 - 10:30
خانم سلیمانی / خانم موسوی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
فارسی
12:15 - 11:30
خانم بنویدی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
قرآن
13:30 - 12:45
خانم بنویدی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
ریاضی
14:30 - 13:45
خانم هژبری
تعطیل
14:45 - 14:30
تعطیل
15:30 - 14:45
---

سه شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
پروژه
9:15 - 8:30
خانم قزوینی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
حرکت و بدن
10:15 - 9:30
خانم باریکانی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
زبان
11:15 - 10:30
خانم سلیمانی / خانم موسوی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
یوگا
12:15 - 11:30
خانم عبودی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
املا
13:30 - 12:45
خانم رحیمی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
ریاضی
14:30 - 13:45
خانم هژبری
تعطیل
14:45 - 14:30
آشپزخانه
تعطیل
15:30 - 14:45
آشپزخانه
---

چهارشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
هدیه
9:15 - 8:30
خانم طاهری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
نگارش
10:15 - 9:30
خانم طاهری
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
زبان
11:15 - 10:30
خانم سلیمانی / خانم موسوی
تفریح سوم
11:30 -11:15
آشپزخانه
کتابخوانی
12:15 - 11:30
خانم بنویدی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فرانسه
13:30 - 12:45
خانم پدرام
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
ریاضی
14:30 - 13:45
خانم هژبری
تفریح پنجم
14:45 - 14:30
آشپزخانه
مطالعات
15:00 - 14:45
خانم طاهری