قبلی

شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم گلشن
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
مهارت
10:15 - 9:30
خانم خان میرزایی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
علوم
11:15 -10:30
خانم فیروزی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
علوم
12:15 - 11:30
خانم فیروزی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
زبان
13:30 - 12:45
خانم موسوی / خانم قدغ / خانم کرملو / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
قصه حرکت
14:30 - 13:45
خانم باریکانی
تفریح چهارم
14:45 - 14:30
آشپزخانه
فارسی
15:30 - 14:45
خانم گلشن

یکشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم برمایه ور
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
هنر
10:15 - 9:30
خانم یاغلی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 - 10:30
خانم گلشن
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
فرانسه
12:15 - 11:30
خانم پدرام
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
زبان
13:30 - 12:45
خانم موسوی / خانم قدغ / خانم کرملو / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
ریاضی
14:30 - 13:45
خانم طاهری
تعطیل
1445 - 14:30
آشپزخانه
تعطیل
15:30 - 14:45
آشپزخانه
---

دوشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
علوم
9:15 - 8:30
خانم فیروزی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
علوم
10:15 - 9:30
خانم فیروزی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:15 - 10:30
خانم برمایه ور
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 - 11:30
خانم برمایه ور
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
زبان
13:30 - 12:45
خانم موسوی / خانم قدغ / خانم کرملو / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فارسی
14:30 - 13:45
خانم گلشن
تفریح پنجم
14:45 - 14:30
آشپزخانه
فارسی
15:30 - 14:45
خانم گلشن

سه شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
حرکت و بدن
9:15 - 8:30
خانم باریکانی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
پروژه
10:15 - 9:30
خانم قزوینی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
یوگا
11:15 - 10:30
خانم عبودی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 - 11:30
خانم برمایه ور
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
زبان
13:30 - 12:45
خانم موسوی / خانم قدغ / خانم کرملو / خانم سلیمانی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فارسی
14:30 - 13:45
خانم گلشن
تعطیل
14:45 - 14:30
آشپزخانه
تعطیل
15:30 - 14:45
آشپزخانه
---

چهارشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم برمایه ور
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فرانسه
10:15 - 9:30
خانم پدرام
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
مطالعات
11:15 - 10:30
خانم طاهری
تفریح سوم
11:30 -11:15
آشپزخانه
فارسی
12:15 - 11:30
خانم گلشن
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
زبان
13:30 - 12:45
خانم موسوی / خانم قدغ / خانم کرملو / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
ریاضی
14:30 - 13:45
خانم برمایه ور
تفریح پنجم
14:45 - 14:30
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
15:30 - 14:45
خانم گلشن