قبلی

شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
زبان
9:15 - 8:30
خانم قدغ / خانم موسوی / خانم سلیمانی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فارسی
10:15 - 9:30
خانم گلشن
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 -10:30
خانم گلشن
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
مهارت
12:15 - 11:30
خانم خان میرزایی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
علوم
13:30 - 12:45
خانم فیروزی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
علوم
14:30 - 13:45
خانم فیروزی
تفریح چهارم
14:45 - 14:30
آشپزخانه
مطالعات
15:30 - 14:45
خانم طاهری

یکشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
زبان
9:15 - 8:30
خانم قدغ / خانم موسوی / خانم سلیمانی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
یوگا
10:15 - 9:30
خانم عبودی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
حرکت و بدن
11:15 - 10:30
خانم باریکانی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 - 11:30
خانم برمایه ور
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فارسی
13:30 - 12:45
گلشن
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
پروژه
14:30 - 13:45
خانم قزوینی
تعطیل
14:45 - 14:30
تعطیل
15:30 - 14:45
----

دوشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
زبان
9:15 - 8:30
خانم قدغ / خانم موسوی / خانم سلیمانی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فارسی
10:15 - 9:30
خانم گلشن
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
علوم
11:15 - 10:30
خانم فیروزی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
علوم
12:15 - 11:30
خانم فیروزی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
ریاضی
13:30 - 12:45
خانم برمایه ور
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
ریاضی
14:30 - 13:45
خانم برمایه ور
تفریح پنجم
14:45 - 14:30
آشپزخانه
هنر
15:30 - 14:45
خانم یاغلی

سه شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
زبان
9:15 - 8:30
خانم قدغ / خانم موسوی / خانم سلیمانی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم برمایه ور
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:15 - 10:30
خانم برمایه ور
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
فارسی
12:15 - 11:30
خانم گلشن
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فارسی
13:30 - 12:45
خانم گلشن
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فرانسه
14:30 - 13:45
خانم پدرام
تعطیل
14:45 - 14:30
تعطیل
15:30 - 14:45
----

چهارشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
زبان
9:15 - 8:30
خانم قدغ / خانم موسوی / خانم سلیمانی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم پدرام
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 - 10:30
خانم گلشن
تفریح سوم
11:30 -11:15
آشپزخانه
قصه حرکت
12:15 - 11:30
خانمباریکانی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
ریاضی
13:30 - 12:45
خانم برمایه ور
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
14:30 - 13:45
خانم گلشن
تفریح پنجم
14:45 - 14:30
آشپزخانه
فرانسه
15:30 - 14:45
خانم پدرام