قبلی

شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
مهارت
9:15 - 8:30
خانم خان میرزایی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فارسی
10:15 - 9:30
خانم رحیمی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
قصه حرکت
11:15 -10:30
خانم باریکانی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:45 - 12:15
خانم هژبری
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
ریاضی
13:30 - 12:45
خانم هژبری
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی

یکشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
پروژه
9:15 - 8:30
خانم قزوینی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
علوم
10:15 - 9:30
خانم رحیمی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:15 - 10:30
خانم هژبری
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
یوگا
12:15 - 11:30
خانم عبودی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
حرکت و بدن
13:30 - 12:45
خانم باریکانی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی

دوشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم هژبری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فارسی
10:15 - 9:30
خانم رحیمی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 - 10:30
خانم رحیمی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
هنر
12:15 - 11:30
خانم یاغلی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
علوم
13:30 - 12:45
خانم رحیمی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی

سه شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم هژبری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
هنر
10:15 - 9:30
خانم یاغلی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 - 10:30
خانم رحیمی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
فارسی
12:15 - 11:30
خانم رحیمی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
مطالعات
13:30 - 12:45
خانم هژبری
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی

چهارشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم رحیمی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم هژبری
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:30 - 11:15
خانم هژبری
تفریح سوم
11:30 -11:15
آشپزخانه
علوم
12:15 - 11:30
خانم رحیمی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
13:30 - 12:45
خانم رحیمی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی