قبلی

شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم رحیمی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم هژبری
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:15 -10:30
خانم هژبری
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
قصه حرکت
12:45 - 12:15
خانم باریکانی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
مهارت
13:30 - 12:45
خانم باریکانی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی

یکشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
یوگا
9:15 - 8:30
خانم عبودی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
حرکت و بدن
10:15 - 9:30
خانم باریکانی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
علوم
11:15 - 10:30
خانم رحیمی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
پروژه
12:15 - 11:30
خانم قزوینی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
ریاضی
13:30 - 12:45
خانم هژبری
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی

دوشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم رحیمی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم هژبری
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 - 10:30
خانم رحیمی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
علوم
12:15 - 11:30
خانم رحیمی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
هنر
13:30 - 12:45
خانم یاغلی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی

سه شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم اشجاری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فارسی
10:15 - 9:30
خانم رحیمی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
هنر
11:15 - 10:30
خانم یاغلی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 - 11:30
خانم هژبری
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
هدیه و قرآن
13:30 - 12:45
خانم رحیمی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی

چهارشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم هژبری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فارسی
10:15 - 9:30
خانمرحیمی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
علوم
11:30 - 11:15
خانم رحیمی
تفریح سوم
11:30 -11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 - 11:30
خانم هژبری
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
مطالعات
13:30 - 12:45
خانم هژبری
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
زبان
14:30 - 13:45
خانم جیربندی / خانم کرملو / خانم سلیمانی / خانم موسوی