قبلی

شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
حرکت و بدن
9:15 - 8:30
خانم باریکانی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم صدقی پور
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
یوگا
11:15 -10:30
خانم ویشگاهی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
زبان
12:45 - 12:15
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فارسی
13:30 - 12:45
خانم صدقی پور
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
هدیه
14:30 - 13:45
خانم صدقی پور

یکشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
قصه حرکت
9:15 - 8:30
خان باریکانی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم صدقی پور
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
انشاء
11:15 - 10:30
خانم صدقی پور
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
زبان
12:15 - 11:30
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
علوم
13:30 - 12:45
خانم صدقی پور
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فارسی
14:30 - 13:45
خانم صدقی پور

دوشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
هنر
9:15 - 8:30
خانم یاغلی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
پروژه
10:15 - 9:30
خانم قزوینی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:15 - 10:30
خانم صدقی پور
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
زبان
12:15 - 11:30
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فارسی
13:30 - 12:45
خانم صدقی پور
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
قرآن
14:30 - 13:45
خانم صدقی پور

سه شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم صدقی پور
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم صدقی پور
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
علوم
11:15 - 10:30
خانم صدقی پور
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
زبان
12:15 - 11:30
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
مهارت
13:30 - 12:45
خانم خان میرزایی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
هنر
14:30 - 13:45
خانم یاغلی

چهارشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم کاظم زاده
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
املا
10:15 - 9:30
خانم صدقی پور
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:30 - 11:15
خانم صدقی پور
تفریح سوم
11:30 -11:15
آشپزخانه
زبان
12:15 - 11:30
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
کتابخوانی
13:30 - 12:45
خانم هاشمی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
علوم
14:30 - 13:45
خانم صدق پور