قبلی

شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم اشجاری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
یوگا
10:15 - 9:30
خانم ویشگاهی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:15 -10:30
خانم اشجاری
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
زبان
12:45 - 12:15
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
قصه حرکت
13:30 - 12:45
خانم باریکانی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
انشاء
14:30 - 13:45
خانم اشجاری

یکشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم اشجاری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فارسی
10:15 - 9:30
خانم اشجاری
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:15 - 10:30
خانم یاغلی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
زبان
12:15 - 11:30
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
علوم
13:30 - 12:45
خانم اشجاری
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
قرآن
14:30 - 13:45
خانم اشجاری

دوشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم کاظم زاده
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
هنر
10:15 - 9:30
خانم یاغلی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 - 10:30
خانم اشجاری
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
زبان
12:15 - 11:30
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
حرکت و بدن
13:30 - 12:45
خانم باریکانی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
پروژه
14:30 - 13:45
خانم یاغلی

سه شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
علوم
9:15 - 8:30
خانم اشجاری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
ریاضی
10:15 - 9:30
خانم اشجاری
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
مهارت
11:15 - 10:30
خانم خان میرزایی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
زبان
12:15 - 11:30
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
هنر
13:30 - 12:45
خانم یاغلی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فارسی
14:30 - 13:45
خانم اشجاری

چهارشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
9:15 - 8:30
خانم اشجاری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
فارسی
10:15 - 9:30
خانم اشجاری
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
کتابخوانی
11:15 - 10:30
خانم هاشمی
تفریح سوم
11:30 -11:15
آشپزخانه
زبان
12:15 - 11:30
خانم موسوی / خانم کرملو
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
هدیه ها
13:30 - 12:45
خانم اشجاری
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
املاء
14:30 - 13:45
خانم اشجاری