قبلی

شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
یوگا
9:15 - 8:30
خانم ویشگاهی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی/خانم کرملو / خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 -10:30
خانم کاظم زاده
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:45 - 12:15
خانم کاظم زاده
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فارسی
13:30 - 12:45
خانم کاظم زاده
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
قرآن
14:30 - 13:45
خانم کاظم زاده

یکشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم بختیاری
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی/خانم کرملو / خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
هنر
11:15 - 10:30
خانم یاغلی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 - 11:30
خانم بختیاری
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فارسی
13:30 - 12:45
خانم کاظم زاده
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
علوم
14:30 - 13:45
خانم کاظم زاده

دوشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم کاظم زاده
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی/خانم کرملو / خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
پروژه
11:15 - 10:30
خانم قزوینی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 - 11:30
خانم کاظم زاده
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فارسی
13:30 - 12:45
خانم کاظم زاده
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
هنر
14:30 - 13:45
خانم یاغلی

سه شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
مهارت
9:15 - 8:30
خانم خان میرزایی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی/خانم کرملو / خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 - 10:30
خانم کاظم زاده
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 - 11:30
خانم کاظم زاده
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
قصه حرکت
13:30 - 12:45
خانم باریکانی
تفریح سوم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فارسی
14:30 - 13:45
خانم کاظم زاده

چهارشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم کاظم زاده
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی/خانم کرملو / خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
حرکت و بدن
11:30 - 11:15
خانم باریکانی
تفریح سوم
11:30 -11:15
آشپزخانه
فارسی( کتابخوانی)
12:15 - 11:30
خانم بختیاری
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
ریاضی
13:30 - 12:45
خانم کاظم زاده
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
قرآن
14:30 - 13:45
خانم کاظم زاده