شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم بختیاری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
زبان
۹ - ۹:۴۵
خانم سلیمانی/خانم گلشن
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بختیاری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
مهارت
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم امید قائمی

یکشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم بختیاری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
زبان
۹ - ۹:۴۵
خانم سلیمانی/خانم گلشن
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بختیاری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم بختیاری

دوشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم بختیاری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
علوم
۹ - ۹:۴۵
خانم بختیاری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
هنر
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم حقیقی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم بختیاری

سه شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم بختیاری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
زبان
۹ - ۹:۴۵
خانم سلیمانی/خانم گلشن
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بختیاری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم بختیاری

چهارشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
علوم
۸ - ۸:۴۵
خانم بختیاری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
زبان
۹ - ۹:۴۵
خانم سلیمانی/خانم گلشن
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
فارسی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بختیاری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
ریاضی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم بختیاری