قبلی

شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
ریاضی
8:30 - 8:15
خانم مواجی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی/ خانم کرملو / خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
علوم
11:15 - 10:30
خانم مواجی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
یوگا
12:15 - 11:30
خانم ویشگاهی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فارسی
13:30 - 12:45
خانم مواجی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فارسی
14:30 - 13:45
خانم مواجی

یکشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم مواجی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی/خانم کرملو/ خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:15 - 10:30
خانم اقبالی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
فارسی
12:15 - 11:30
خانم مواجی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
قرآن
13:30 - 12:45
خانم مواجی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
قصه حرکت
14:30 - 13:45
خانم باریکانی

دوشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
پروژه
9:15 - 8:30
خانم قزوینی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی / خانم کرملو/ خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
هنر
11:15 - 10:30
خانم یاغلی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 - 11:30
خانم مواجی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
فارسی
13:30- 12:45
خانم مواجی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
قرآن
14:30 - 13:45
خانم مواجی

سه شنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
هنر
9:15 - 8:30
خانم یاغلی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی/خانم کرملو / خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
ریاضی
11:15 - 10:30
خانم مواجی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
مهارت
12:15 - 11:30
خانم خان میرزایی
ناهار
12:45 - 12:30
آشپزخانه
علوم
13:30 - 12:45
خانم مواجی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فارسی
14:30 - 13:45
خانم مواجی

چهارشنبه

صبحگاه
8:30 - 8:15
آشپزخانه
فارسی
9:15 - 8:30
خانم مواجی
تفریح اول
9:30 - 9:15
آشپزخانه
زبان
10:15 - 9:30
خانم سلیمانی/خانم کرملو / خانم جیربندی
تفریح دوم
10:30 - 10:15
آشپزخانه
فارسی
11:15 - 10:30
خانم مواجی
تفریح سوم
11:30 - 11:15
آشپزخانه
ریاضی
12:15 -11:30
خانم مواجی
ناهار
12:45 - 12:15
آشپزخانه
حرکت و بدن
13:30 - 12:45
خانم باریکانی
تفریح چهارم
13:45 - 13:30
آشپزخانه
فارسی( کتابخوانی)
14:30 - 13:45
خانم هاشمی