در این کارگاه:
. برای هماهنگی عصب و عضله، افزایش توجه و تمرکز و رشد ذهنی و حرکتی از طریق فعالیت‌های ورزشی تلاش می‌کنیم