شورا

اعضای شورای سیاست گذاری

نوشین ناصر گیوچی

شیرین شفیعی

حسین نادعلی

مقصود فراستخواه

اداری

همکاران بخش اداری

الهام جعفری

مریم احمدی

سارا فارغ زاده

گیتی سلطانی امین

آموزشی

همکاران بخش آموزش

الهه بنویدی

زینب مصلی نژاد

سعیده سادات بحرینی

راشین گلشن