قبلی
1123529_10510

هدف از آموزش زبان انگلیسی درک عمیق تر از روابط انسانی و صلح جهانی است. همچنین آشنایی با زبان علمی، ادبیات، تاریخ و فرهنگ جهان.

افراد با آموزش زبان انگلیسی به مهارت و توانایی بیان خود دست می‌یابند و با گسترش فرهنگ لغات ،ارتباطات موثری برقرار می‌کنند. بیان خود تاثیر مستقیمی‌بر عزت نفس و عاملیت دارد.

موفقیت در تمام جنبه‌های آموزشی،اجتماعی را موجب می‌شود. پیشرفت تحصیلی و علمی‌مرهون دانش زبان انگلیسی است.

برنامه آموزش زبان انگلیسی در بهشت برین بر اساس آموزش زبان خارجی(learning English as second a language)  است و به همین دلیل آموزش چهار مهارت صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن (speaking, listening, reading & writing) همزمان صورت می‌گیرد و با یادگیری مکالمات روزمره و الفبای زبان انگلیسی آغاز می‌شودو در پایان پایه ششم دانش آموزان به سطح upper intermediate می‌رسند.

The purpose of teaching English

is a deeper understanding of human relations and world peace. Also, familiarity with scientific language, literature, history and culture of the world

The purpose of teaching English is a deeper understanding of human relations and world peace. Also, familiarity with scientific language, literature, history and culture of the world

By learning English, people gain their skills and ability to express themselves and establish effective communication by expanding their vocabulary. Self-expression has a direct impact on self-esteem and agency

Success in all academic, social, development, educational and scientific  aspects depend on English language knowledge

The English language training program in Beheshte Brain is based on learning English as a second language, and for this reason, teaching four skills of speaking, listening, reading and writing takes place at the same time and it begins with learning Daily conversations and the English alphabet, and at the end of the sixth grade, students reach the upper intermediate level

medium-shot-girl-reading-book