بهشت برین “الهام بخش و مولد فرصت های یادگیری در زمینه دانستن، توانستن، زیستن و با هم زیستی برای دانش آموزان، والدین، معلمان، کارکنان، خانواده ها و دیگر موسسات آموزشی شهر تهران است.

ما با بهره گیری از روش های آموزشی موثر و کارآمد و فناوری های نوین، برای رشد ذهنی، بدنی، عاطفی و اجتماعی موزون و متناسب دانش آموزان تسهیلگری می کنیم و دراین راه تفاوت های فردی و تنوع هوشی را در مد نظر خویش قرار می دهیم. برای این کار، دانش و مهارت مدیران و معلمان مدرسه را به طور مداوم ارتقا می بخشیم. ما در این راه از مزیت هایی همچون سطح بالای آموزشی، معلم های برجسته، فضای استاندارد، امکانات آموزشی متنوع، ممتاز و بعضا منحصر به فرد در کشور برخوردار هستیم و رویکرد آموزشی تلفیقی از ویژگی های این مدرسه است که در آن از رهیافت های شناختی، تحولی، انسان گرا، اجتماعی و تعاملی پیروی می شود. ما به طور فعال با خانواده ها و دیگر موسسات علمی – آموزشی و مشاوره ای همکاری می کنیم تا مدرسه ای امن، محیطی صمیمی و مبتنی بر اعتماد، همکاری و احترام به فرهنگ ها داشته باشیم مدرسه ای که دانش آموزان و خانواده ها  همچون خانه خویش می دانند، دوست می دارند و تجلیل می کنند.

ارتقای سطح زندگی بر اساس هویت ایرانی، غنی سازی تجربیات یادگیری توانمند سازی دانش آموزان در خودفهمی، تصمیم گیری، تعیین اهداف شخصی برای موفقیت خود، حل مساله و تفکر خلاق از اولویت های اصلی مدرسه بهشت برین است. لازمه کسب موفقیت و پیشرفت، پوشش هزینه های و سواد آموزی در جهت مدرسه است.