قبلی

بهشت برین “الهام بخش و مولد فرصت‌های یادگیری در زمینه دانستن، توانستن، زیستن و با هم زیستی برای دانش آموزان، والدین، معلمان، کارکنان، خانواده‌ها و دیگر موسسات آموزشی شهر تهران است.

ما با بهره گیری از روش‌های آموزشی موثر و کارآمد و فناوری‌های نوین، برای رشد ذهنی، بدنی، عاطفی و اجتماعی موزون و متناسب دانش آموزان تسهیلگری می‌کنیم و دراین راه تفاوت‌های فردی و تنوع هوشی را در مد نظر خویش قرار می‌دهیم. برای این کار، دانش و مهارت مدیران و معلمان مدرسه را به طور مداوم ارتقا می‌بخشیم. ما در این راه از مزیت‌هایی همچون سطح بالای آموزشی، معلم‌های برجسته، فضای استاندارد، امکانات آموزشی متنوع، ممتاز و بعضا منحصر به فرد در کشور برخوردار هستیم و رویکرد آموزشی تلفیقی از ویژگی‌های این مدرسه است که در آن از رهیافت‌های شناختی، تحولی، انسان گرا، اجتماعی و تعاملی پیروی می‌شود. ما به طور فعال با خانواده‌ها و دیگر موسسات علمی‌– آموزشی و مشاوره ای همکاری می‌کنیم تا مدرسه ای امن، محیطی صمیمی‌و مبتنی بر اعتماد، همکاری و احترام به فرهنگ‌ها داشته باشیم مدرسه ای که دانش آموزان و خانواده‌ها  همچون خانه خویش می‌دانند، دوست می‌دارند و تجلیل می‌کنند.

ارتقای سطح زندگی بر اساس هویت ایرانی، غنی سازی تجربیات یادگیری توانمند سازی دانش آموزان در خودفهمی، تصمیم گیری، تعیین اهداف شخصی برای موفقیت خود، حل مساله و تفکر خلاق از اولویت‌های اصلی مدرسه بهشت برین است. لازمه کسب موفقیت و پیشرفت، پوشش هزینه‌های و سواد آموزی در جهت مدرسه است.