ما در این کارگاه:

با *بازی‌های فکری* آشنا می‌شویم.

*قوانین و منطق* بازی‌ها را درک می‌کنیم.

*تاب‌آوری باخت* را بیشتر تمرین می‌کنیم و از بردن‌های گاه و بی‌گاه‌مان *لذت* می‌بریم.