قبلی
فناوری اطلاعات
کار با کامپیوتر یکی از مهارت‌های اساسی مورد نیاز دنیای امروز است. به همین منظور دبستان بهشت برین برای رسیدن به هدف مورد نظر برنامه ریزی ذیل را انجام داده است:
پیش بینی دو زنگ کلاس در هفته با عنوان ” کلاس رایانه”
در نظر گرفتن یک ساعت درسی از کلاس برای آموزش مبانی کامپیوتر و مهارت ICDL
ارائه پروژه‌های آموزشی توسط دانش آموزان
استفاده از رایانه به عنوان ابزار آموزشی دروس ریاضی، علوم و فارسی.

فعالیت‌های مرتبط