پروژه
فعالیت های عملی هدفمند (گروهی، فردی) است که علایق، نیازها و ایده های دانش آموزان در شکل گیری آن تعیین کننده است. مربی با بررسی محتوای درسی، نیازها و علایق دانش آموزان می تواند موضوع یا فعالیتی را در نظر بگیرد و با اتخاذ روش های مناسب و برانگیزاننده، دانش آموزان را به انجام فعالیت های علمی و عملی در آن زمینه سوق دهد.

فعالیت های مرتبط

مهارت های ارتباطی در زندگی

زبان انگلیسی

فناوری اطلاعات

خوشنویسی

زبان فرانسه

کتابخوانی