پروژه
فعالیت‌های عملی هدفمند (گروهی، فردی) است که علایق، نیازها و ایده‌های دانش آموزان در شکل گیری آن تعیین کننده است. مربی با بررسی محتوای درسی، نیازها و علایق دانش آموزان می‌تواند موضوع یا فعالیتی را در نظر بگیرد و با اتخاذ روش‌های مناسب و برانگیزاننده، دانش آموزان را به انجام فعالیت‌های علمی‌و عملی در آن زمینه سوق دهد.

فعالیت‌های مرتبط