قبلی
پدارم-1

فاطمه پدرام

آموزگار فرانسه پایه چهارم تا ششم

 درباره من

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سابقه کاری: سال 87 تاکنون 0 حدود 13 سال در زمینه تدریس)

مدت همکاری با بهشت برین: سال 98 تا کنون

توانایی‌های من:

آموزش زبان فرانسه

پندی نیکو

La littérature romantique est la seule qui puisse exister et se vivifier de nouveau; elle exprime
notre religion; elle rappelle notre histoire . Staël Madame de