زبان فرانسه
بعد از رسیدن سطح زبان انگلیسی دانش آموزان به حد مطلوب در پایه چهارم، آموزش زبان فرانسه آغاز می‌شود. رویکرد آموزشی زبان فرانسه براساس مهارت‌ شنیدن و درک مطلب، صحبت کردن، نوشتن و روخوانی می باشد که به کمک کتاب Alex et Zoé انجام می‌شود.

فعالیت های مرتبط

زبان انگلیسی

مهارت های ارتباطی در زندگی

قصه، حرکت، موسیقی

فناوری اطلاعات

کتابخوانی