قبلی
زبان
در عصر حاضر حضور یک زبان خارجی در سبد سواد هر فرد یک ضرورت است. بر این اساس آموزش زبان انگلیسی به صورت روزانه و ٥ جلسه در هفته در برنامه درسی مدرسه در نظر گرفته شده است.
آموزش زبان انگلیسی در دبستان بهشت برین به دو قسمت تقسیم می شود.
١-سیستم Phonics که در پایه‌های پیش دبستان تا دوم اجرا می شود و جهت ارتقای مهارت‌های Reading,Writing دانش آموزان می باشد و در کنار آن جهت ارتقای مهارت‌های speaking,listening بر اساس سیستم موسسه OXFORD و کتاب‌های First friends تدریس می شود.
٢-در پایه‌های سوم تا ششم تدریس بر اساس سیستم موسسه OXFORD و کتاب Family & Friends می‌باشد که پوشش دهنده مهارت زبان، speaking، writing، reading، listening و communication است. بر این اساس مکالمه و خواندن و نوشتن انگلیسی همزمان با سایر مهارت‌ها را از پیش دبستانی شروع می‌کنیم.استفاده از روش‌های پروژه ای مانند پروژه Around the word(آشنایی دانش آموزان با رسوم کشور‌های مختلف)،پروژه Science (آشنایی دانش آموزان با عملکرد اعضای مختلف بدن،موجودات، مواد و دنیای اطرافشان)،پروژه‌های عملی مانند آشپزی،باغبانی،......جهت ارتقای دایره لغات و سطح Speaking دانش آموزان از روش‌های مرسوم در دپارتمان زبان بهشت برین می باشد.

فعالیت‌های مرتبط