قبلی

در این کارگاه:
. آزادانه به بازی و فعالیت می‌پردازیم
. با هم ارتباط عمیق‌تری را تجربه می‌کنیم
. قصه می‌خوانیم و در دل قصه‌ها نقش شخصیت‌های داستان را بازی می‌کنیم