ما در این کارگاه:

تفکیک اندام‌ها و *چابکی* در اجرای حرکات را همراه با *شمارش ریتم* یاد می‌گیریم.

*ریتم جهان هستی* را می‌بینیم و می‌شنویم و حرکات با ریتم را کشف می‌کنیم.

از طریق *بازی*؛ *تمپو*، *ضربآهنگ*، *ملودی* و *ریتم* را درک می‌کنیم.