ما در این کارگاه:

با *کتاب‌های خوب* آشنا می‌شویم و از *شنیدن* قصه‌های پر ماجرا *لذت* می‌بریم.
خیال می‌بافیم و *قوه ی تخیل* مان را رشد می‌دهیم.

لذت آفرینش و *نوشتن* را تجربه می‌کنیم.