قبلی
خوشنویسی
خط اولین مواجهه کودک با دنیای یادگیری‌های نظام مند است. درست نوشتن و زیبا نوشتن از امور هر برنامه تکمیلی خوشنویسی است که پایه و اساس آن‌ها را باید در دوره دبستان گذاشت. ما در دبستان بهشت برین برآنیم که دانش آموزان را در طی یک فرایند شش ساله به داشتن خطی زیبا از طریق آشنایی با خط نستعلیق مجهز کنیم. پس به تناسب سن کودکانمان و با توجه به حیطه شناختی و مهارتی دانش آموزان سه دفتر خوشنویسی طراحی کرده ایم.
دفتر اول که آموزش آن از کلاس دوم آغاز می‌گردد، خود شامل دو دفتر است که در دفتر اول دانش آموزان با خط زمینه، حروف کشیده، دوایر، دوایر معکوس و جایگاه هر یک از آن‌ها بر روی خط زمینه آشنا خواهند شد. دفتر دوم شامل آشنایی با اتصالات در کلمه و تناسب آن‌ها با خط زمینه و تمرین کلمات دو حرفی است.
دفتر دوم که آموزش آن در کلاس سوم شروع می‌شود، در صفحات نخست یادآوری قواعد دفتر اول و سپس با یادگیری و تشخیص انواع اتصالات و توانایی قراردادن درست کلمات روی خط زمینه با استفاده از قواعد اتصالات پایان می‌پذیرد. با اتمام این دفتر مهارت نوشتاری درست به شیوه نستعلیق شکل خواهد گرفت.
دفتر سوم که در کلاس چهارم آموزش داده می‌شود، علاوه بریاد آوری اصول دو دفتر گذشته به آموزش نوشتن شعر و نثر با توجه به صفحه (صفحه آرایی) پرداخته شده است.
یاد آوری می‌کنیم که خوشنویسی در سال‌های اول ابتدایی به کمک مداد آغاز می‌گردد و سپس در دوره‌های تکمیلی دانش آموزان قادر خواهند بود که با خودکار و با خط زیبا بنویسند. درهر جلسه آموزگار به صورت انفرادی به کار دانش آموزان نظارت داشته و اشکالات آن‌ها را برطرف خواهد نمود.

فعالیت‌های مرتبط