قبلی

در این کارگاه:

. با ریتم بصری،شنیداری و حرکتی آشنا می‌شویم

. هماهنگی ریتم شنیداری با ریتم حرکتی را تجربه می‌کنیم

. شرکت در این کارگاه باعث تقویت حافظه شنیداری و شناخت ریتم و ضرب آهنگ موسیقی خواهد شد