ما در این کارگاه:

فرصتی برای *رقصیدن* و *رهایی* پیدا می‌کنیم.

*هوش حرکتی-جنبشی* و *نمایش احساسات* را از طریق *زبان بدن* تقویت می‌کنیم.

توانایی *حفظ تعادل*، *آگاهی از وضعیت بدن* و *سرعت بالا در اجرای حرکات بدنی* را ارتقا می‌دهیم.