قبلی

در این کارگاه:
. نویسنده‌ها و سبک‌های متفاوت نویسندگی‌ را می‌شناسیم
. با ایده‌های نویسندگان مختلف در داستان‌ها آشنا می‌شویم
. ساختار‌های مختلف داستان‌گویی را بررسی می‌کنیم و یاد می‌گیریم هر داستان چگونه ساختاری دارد