ما در این کارگاه:

با توجه به بازی‌های فکری در کارگاه فکر بکر، با *استراتژی و منطق* بازی‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.

خودمان با *تولید* بازی‌های جدید و مهیج در پیاده‌سازی *ایده* ‌هایمان قدم بر می‌داریم و از *خلق* کردن *لذت* می‌بریم.