مدارس امروز رويكرد های مختلفی در زمينه آموزشی و پرورشی اختيار كرده اند. با توجه به اين رويكردها امكانات مدرسه متفاوت طراحی می شود كه در بهشت برين آموزش به شيوه های شناختی و با استفاده از ابزار اتفاق مي افتد و به شدت به مسائل مربوط به سلامتی و نشاط دانش آموزان توجه می شود. امكانات مربوط به اين حوزه ها در اختيار بچه ها قرار می گيرد.
سالن ورزشي (يوگا، ورزش، قصه – حركت)
كتابخانه
سايت
آشپزخانه و ناهار خوری مجهز
آزمايشگاه
كتابخانه كلاسی
امكانات سمعی و بصری
ابزارات مونته سوری
حياط پويا