قبلی

مدارس امروز رویکرد‌های مختلفی در زمینه آموزشی و پرورشی اختیار کرده اند. با توجه به این رویکردها امکانات مدرسه متفاوت طراحی می‌شود که در بهشت برین آموزش به شیوه‌های شناختی و با استفاده از ابزار اتفاق می افتد و به شدت به مسائل مربوط به سلامتی و نشاط دانش آموزان توجه می‌شود. امکانات مربوط به این حوزه‌ها در اختیار بچه‌ها قرار می‌گیرد.
سالن ورزشی (یوگا، ورزش، قصه – حرکت)
کتابخانه
سایت
آشپزخانه و ناهار خوری مجهز
آزمایشگاه
کتابخانه کلاسی
امکانات سمعی و بصری
ابزارات مونته سوری
حیاط پویا