قبلی
ستاره اسکندری

ستاره اسکندری

مادر ستایش منتظری

“یک دنیا تشکر از تمام بهشت برینی‌ها که به واقع مفهوم علم همراه با عشق را معنی می‌کنند.”