عصر ما ویژگی‌های مربوط به خود را دارد. با پیشرفت سریع فناوری‌های همراه و انفجار اطلاعات، سواد از مفهوم سنتی آن خارج شده است. به این سبب ایجاب می‌کند با نگاهی جامع به انسان، تغییراتی در نظام آموزشی بوجود آید که امکان پرورش انسان‌هایی با شخصیت متوازن را فراهم کند.

هدف رویکرد شناختی بهره وری بهینه از ذهن قوای فکر کودکان است. دانشمندان ذهن، انسان را شبکه پیچیده‌ای می‌دانند که اطلاعات را دریافت، نگهداری و بازیابی می‌کند و می‌تواند آن را تغییر شکل یا انتقال دهد.
در عین حال، تربیت فقط کودکان با منطق تحولی رشد می‌کند. در عین حال، تربیت فقط منحصر به رشد ذهنی نیست بلکه ابعاد عاطفی، ارتباطی، زبانی، تعاملی و اجتماعی دارد. مقصد آموزش و پرورش، خودشکوفایی و خودگردانی انسانی است.

این مدرسه پایه کار تعلیم و تربیت را بر رویکردی تلفیقی به آموزش قرار داده است و از رهیافت‌های شناختی، تحولی، انسان گرا، اجتماعی و تعاملی بهره می‌گیرد.
یادگیری، قابل فروکاسته شدن به یک تغییر رفتار ساده نیست، بلکه فرآیند ذهنی پیچیده ای شامل پردازش اطلاعات، ادراک، بینش و بصیرت است. ذهن کودکان با منطق تحولی رشد می‌کند.
علوم شناختی، دانشی میان رشته‌ای است که در آن، مغز و فرآیندها و کارکرد‌های شناختی به صورت روشمند و منظم مورد مطالعه علمی‌قرار می‌گیرد.