ما در این کلاس:

با *معلمِ خوبِ* سال بعد *دوست* می‌شویم.

به معلم خود فرصت می‌دهیم تا با *یادآوری* قصه‌وار مفاهیم سال گذشته، با توانمندی‌های ما آشنا شود و از این فرصت به عنوان یک *برنامه‌ی ترمیمی‌آموزشی* برای مرور و تثبیت آموزه‌هایمان استفاده می‌کنیم.