شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم هژبری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
علوم
۹ - ۹:۴۵
خانم بحرینی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
فارسی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بنویدی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم بنویدی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
حل تمرین ریاضی
۱۳:۱۵ - ۱۴
اختیاری

یکشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
هنر
۸ - ۸:۴۵
خانم اکبری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم بنویدی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم هژبری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
زبان
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فرانسه
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم پدرام
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
علوم
۱۳:۱۵ - ۱۴
خانم بحرینی

دوشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۸ - ۸:۴۵
خانم امیری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
علوم
۹ - ۹:۴۵
خانم بحرینی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
فارسی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بنویدی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
زبان
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
ریاضی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم هژبری
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۳:۱۵ - ۱۴
---------------

سه شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
علوم
۸ - ۸:۴۵
خانم بحرینی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فرانسه
۹ - ۹:۴۵
خانم پدرام
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم هژبری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
زبان
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فارسی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم بنویدی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
مهارت
۱۳:۱۵ - ۱۴
خانم افشاری

چهارشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم هژبری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
علوم
۹ - ۹:۴۵
خانم بحرینی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
فارسی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بنویدی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم امیری
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
اجتماعی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم هژبری / خان بحرینی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۳:۱۵ - ۱۴
---------------