شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
علوم
۸ - ۸:۴۵
خانم بحرینی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۹ - ۹:۴۵
خانم امیری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
زبان
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فارسی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم گلشن
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
حل تمرین ریاضی
۱۳:۱۵ - ۱۴
اختیاری

یکشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم گلشن
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
هنر
۹ - ۹:۴۵
خانم اکبری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
فرانسه
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم پدرام
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
علوم
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم بحرینی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
ریاضی
۱۳:۱۵ - ۱۴
خانم مصلی نژاد

دوشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
اجتماعی
۹ - ۹:۴۵
خانم امیری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
علوم
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بحرینی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم گلشن
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۳:۱۵ - ۱۴
---------------

سه شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
مهارت
۹ - ۹:۴۵
خانم افشاری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
فرانسه
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم پدرام
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم گلشن
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فارسی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم گلشن
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
علوم
۱۳:۱۵ - ۱۴
خانم بحرینی

چهارشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم گلشن
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۹ - ۹:۴۵
خانم امیری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
علوم
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم بحرینی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۳:۱۵ - ۱۴
---------------