شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم گلشن
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
ریاضی
۹ - ۹:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم امیری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
زبان
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
علوم
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم بحرینی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
حل تمرین ریاضی
۱۳:۱۵ - ۱۴
اختیاری

یکشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فرانسه
۸ - ۸:۴۵
خانم پدرام
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
ریاضی
۹ - ۹:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
علوم
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بحرینی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم گلشن
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
هنر
۱۳:۱۵ - ۱۴
خانم اکبری

دوشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم گلشن
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم گلشن
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
علوم
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم بحرینی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۳:۱۵ - ۱۴
---------------

سه شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم گلشن
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
ریاضی
۹ - ۹:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
علوم
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بحرینی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
مهارت
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم افشاری
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فرانسه
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم پدرام
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
اجتماعی
۱۳:۱۵ - ۱۴
خانم امیری

چهارشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
علوم
۸ - ۸:۴۵
خانم بحرینی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
ریاضی
۹ - ۹:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم امیری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم گلشن
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۳:۱۵ - ۱۴
---------------