شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
علوم
۹ - ۹:۴۵
خانم بحرینی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
علوم
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بحرینی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
زبان
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم رضایی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فارسی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم بنویدی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۳:۱۵ - ۱۴
---------------
تفریح پنجم
۱۴ - ۱۴:۱۵
آشپزخانه
حل تمرین ریاضی
۱۴:۱۵ - ۱۵
اختیاری

یکشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۹ - ۹:۴۵
خانم امیری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
فارسی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بنویدی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
هنر
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم اکبری
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم رضایی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
فرانسه
۱۳:۱۵ - ۱۴
خانم پدرام
تفریح پنجم
۱۴ - ۱۴:۱۵
آشپزخانه
کارگاه ریاضی
۱۴:۱۵ - ۱۵
استاد رضایی

دوشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم بنویدی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
علوم
۹ - ۹:۴۵
خانم بحرینی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
علوم
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بحرینی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
ریاضی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم رضایی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۳:۱۵ - ۱۴
---------------
تفریح پنجم
۱۴ - ۱۴:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۴:۱۵ - ۱۵
---------------

سه شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم بنویدی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم بنویدی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فرانسه
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم پدرام
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
مهارت
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم افشاری
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۱۳:۱۵ - ۱۴
خانم امیری
تفریح پنجم
۱۴ - ۱۴:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۴:۱۵ - ۱۵
---------------

چهارشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم مصلی نژاد
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم بنویدی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
علوم
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم بحرینی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
اجتماعی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم دلاوری
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم رضایی
ناهار
۱۲:۴۵ - ۱۳:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۳:۱۵ - ۱۴
---------------
تفریح پنجم
۱۴ - ۱۴:۱۵
آشپزخانه
---------------
۱۴:۱۵ - ۱۵
---------------