شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
زبان
۸ - ۸:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
ریاضی
۹ - ۹:۴۵
خانم هژبری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
مهارت
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم امیدقائمی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم رحیمی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم امیری

یکشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
فارسی
۸ - ۸:۴۵
خانم رحیمی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم رحیمی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
اجتماعی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم امیری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
ریاضی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم هژبری
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
علوم
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم رحیمی

دوشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
علوم
۸ - ۸:۴۵
خانم رحیمی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
زبان
۹ - ۹:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم هژبری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
ریاضی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم هژبری
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فارسی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم رحیمی

سه شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
علوم
۸ - ۸:۴۵
خانم رحیمی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۹ - ۹:۴۵
خانم امیری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
مشترک
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
ریاضی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم هژبری
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی

چهارشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
زبان
۸ - ۸:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
هنر
۹ - ۹:۴۵
خانم حقیقی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم هژبری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم رحیمی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
علوم
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم رحیمی