شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
زبان
۸ - ۸:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
مهارت
۹ - ۹:۴۵
خانم امیدقائمی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم هژبری
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
اجتماعی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم امیری
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فارسی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم رحیمی

یکشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم هژبری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
ریاضی
۹ - ۹:۴۵
خانم هژبری
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
علوم
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم رحیمی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم رحیمی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم امیری

دوشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم هژبری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
زبان
۹ - ۹:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
فارسی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم رحیمی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
علوم
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم رحیمی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
هنر
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم حقیقی

سه شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم هژبری
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم رحیمی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
مشترک
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
علوم
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم رحیمی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
زبان
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی

چهارشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
زبان
۸ - ۸:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
علوم
۹ - ۹:۴۵
خانم رحیمی
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
فارسی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم رحیمی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
ریاضی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم هژبری
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
هدیه ها و قرآن
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم امیری