شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
علوم
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
قرآن
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم امیری

یکشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
زبان
۸ - ۸:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
مهارت
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم امید قائمی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فارسی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم صدقی پور

دوشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
زبان
۸ - ۸:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
ریاضی
۹ - ۹:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
علوم
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
فارسی
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
فارسی
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم صدقی پور

سه شنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
زبان
۸ - ۸:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
ریاضی
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
علوم
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
هدیه
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم امیری

چهارشنبه

صبحگاه
۷:۴۰ - ۸
آشپزخانه
ریاضی
۸ - ۸:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح اول
۸:۴۵ - ۹
آشپزخانه
فارسی
۹ - ۹:۴۵
خانم صدقی پور
تفریح دوم
۹:۴۵ - ۱۰
آشپزخانه
هنر
۱۰ - ۱۰:۴۵
خانم حقیقی
تفریح سوم
۱۰:۴۵ - ۱۱
آشپزخانه
زبان
۱۱ - ۱۱:۴۵
خانم درویشی / خانم سلیمانی
تفریح چهارم
۱۱:۴۵ - ۱۲
آشپزخانه
علوم
۱۲ - ۱۲:۴۵
خانم صدقی پور