ما در این کارگاه:

در کنار هم از دیدن *فیلم‌های خوب* لذت می‌بریم.

یاد می‌گیریم راجع به دیده‌ها و شنیده‌هایمان با یکدیگر *گفت‌و‌گو* کنیم و ایده‌هایمان را به اشتراک بگذاریم.

یاد می‌گیریم فیلم‌ها را با هم تجزیه تحلیل و *نقد* کنیم.