*پر کردن فرم زیر به منزله ثبت نام قطعی تلقی نمی شود.
  • مشخصات دانش آموز

  • مشخصات مادر

  • مشخصات پدر