غدق.png-1

زرینه قدغ

سرپرست گروه زبان

 درباره من

تحصیلات:  لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

سابقه کاری: ١٠سال

مدت همکاری با بهشت برین:٠  سال

 

توانایی‌های من

توانایی صحبت و تدریس زبان

انگلیسی-تجربه مدیریت دپارتمان-طرح درس و اجرا

از مقطع پیش تا ششم

پندی نیکو

.به نظرم پشتکارو صبر مادر همه موفقیت‌هاست